Sapporo Symphony Orchestra

SSO Information

The Board of Directors

The Board of Directors

Chairman

Masatoshi MURATA

Vice-chairmans

Hisao FUJITA
Ryoji TANAKA

Executive Director

Takeshi NAGAI

Directors

Tsuneo FUJITA
Toshiro HIGASHIHARA
Yoshiro ITO
Megumi KABUTOYA
Kimihito KAMORI
Akio KANAI
Yoshinori KATO
Naoki MANDA
Toyoaki NEGISHI
Akio NITORI
Hiroshi OTSUKI
Kaoru TAKANO
Minoru TOIZUMI
Takashi WATANABE
Ryuzo YOKOUCHI

Auditors

Tatsuya NAKAMURA
Jun SAKAI

Trustees

Hiromitsu ABE
Isao ANZAI
Noboru ARASHIDA
Michiko FUJITA
Michimasa HASHIMOTO
Hidemi HIKICHI
Shigeyoshi IDA
Koichiro KITAMURA
Naoko MAEDA
Akiko MIBE
Nobuhiko MIWA
Osamu NAGANUMA
Masato NORITAKE
Isao OSANAI
Yoshihiro TAKAMI
Toru TSURUI
Noritomo WADA
Hisaaki WAKAIZUMI
Kazusa YAMAGUCHI