Sapporo Symphony Orchestra

SSO Information

The Board of Directors

The Board of Directors

Chairman

Masatoshi MURATA

Vice-chairmans

Hisao FUJITA
Ryoji TANAKA

Executive Director

Takeshi NAGAI

Directors

Tsuneo FUJITA
Yoshie IKEDA
Yoshiro ITO
Toshinori KAMEYA
Kimihito KAMORI
Akio KANAI
Naoki MANDA
Akio NITORI
Hiroshi OTSUKI
Tetuo SATO
Yoichi SHIMADA
Nobuaki SUGA
Minoru TOIZUMI
Takashi WATANABE
Ryuzo YOKOUCHI

Auditors

Tatsuya NAKAMURA

Trustees

Hiromitsu ABE
Isao ANZAI
Noboru ARASHIDA
Michiko FUJITA
Michimasa HASHIMOTO
Hidemi HIKICHI
Shigeyoshi IDA
Kazuhito KAWAKAMI
Kazuo KONDO
Toshikazu MATSUDA
Akiko MIBE
Nobuhiko MIWA
Osamu NAGANUMA
Hiroyuki NAKATA
Masato NORITAKE
Naoto OGAWA
Isao OSANAI
Tetsuo SATOU
Chihiro SHIBATA
Noritomo WADA